2012. március 13., kedd

Ajánlattételi Felhívás - TÁMOP 2.1.6. "Újra tanulok"

Ajánlattételi Felhívás - TÁMOP 2.1.6. "Újra tanulok"
Ajánlattételi Felhívás
TÁMOP 2.1.6. "Újra tanulok"
A TÁMOP 2.1.6. "Újra tanulok" kiemelt projekt megvalósítására létrejött konzorcium Ajánlattételi Felhívása a TÁMOP 2.1.6. "Újra tanulok" kiemelt projekt keretében a 2012. március 1. és 2013. december 31. közötti időszakban indítani tervezett, a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó képzések jegyzékének összeállításához.
A TÁMOP 2.1.6. „Újra tanulok” kiemelt projekt – továbbiakban kiemelt projekt - célja az alacsony iskolai végzettségű, illetve szakképzetlen felnőttek számára lehetővé tenni, hogy képzésben vegyenek részt, így javuljon a munkaerő-piaci helyzetük. A program célja továbbá olyan felnőttek képzése, akiknek a szakképzettsége elavulttá vált vagy alapul szolgál olyan egyéb új képesség, végzettség megszerzésére, amely valós munkaerő-piaci igényekre épül. A program lehetőséget kínál arra, hogy felzárkózzanak és iskolai végzettségtől függetlenül pótolják hiányzó kompetenciáikat, valamint arra, hogy a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, egy konkrét munkatevékenység végzéséhez szükséges szakmai ismereteket, szakképzettséget szerezzenek.
 
A kiemelt projekt megvalósítója a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, és a megyei/fővárosi kormányhivatalok által alkotott konzorcium,  továbbiakban konzorcium.
 
A képzésekhez nyújtható támogatásokról a TÁMOP 2.1.6. „Újra tanulok” c. projekt támogatási szerződése rendelkezik. A további feltételeket a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzet kezelésére nyújtható támogatásról szóló, többször módosított 6/1996. (VII.16.) MüM. rendelet (R.) tartalmazza. A képzési programokra, képző intézményekre vonatkozó előírások a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényen (Fktv.), valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. évi törvényen (Szktv.), és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényen alapulnak.
   
Az ajánlattételi felhívás teljes anyaga:
 
Az elfogadott képzések jegyzéke (Frissült: 2011. március 2.)
 
 
Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 kiemelt projekt tartalma


Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 kiemelt projekt tartalma
Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1
kimeneti kompetenciák
Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 célcsoport

Az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 projekt keretében támogatásban részesülhetnek azok a tankötelezettségüket teljesített, de a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személyek – foglalkoztatási helyzetüktől függetlenül - akik az alábbi kimenetű képzésekben való részvételt vállalják.


Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 kimenetek

Az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 kiemelt projekt keretében az alábbi kimenetek lehetségesek:
- Befejezhetik az általános iskolát azok, akiknek ez tanköteles életkorukban nem sikerült és rendelkeznek legalább a 6. osztály befejezését igazoló bizonyítvánnyal, valamint a megszerzett ismeretek alapján bekapcsolódhatnak a szakképzésbe.
Szakképzések az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 programon belül
Szakképzések az
Újra Tanulok
TÁMOP-2.1.6-12/1
programon belül
- Megszerezhetik a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciákat azok, akiknek a program időtartama nem teszi lehetővé az általános iskola befejezését, de a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges kompetenciák megszerzése esélyt ad arra, hogy a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai tudást szerezzenek. A megszerzett ismeretek alapján bekapcsolódhatnak a szakképzésbe.
- A választott szakképzés megkezdéséhez szükséges iskolai végzettséggel rendelkezők megszerezhetik az állam által elismert, illetve akkreditált felnőttképzési program szerinti képzettséget. Ennek során elsősorban olyan szakmákat sajátíthatnak el, amely iránt a rendelkezésre álló információk alapján kereslet mutatkozik a munkaerőpiacon, vagy amelyek tekintetében az egyén a foglalkoztatásra munkáltatói szándéknyilatkozattal rendelkezik.
- Azok a felnőttek, akik már rendelkeznek valamilyen szakmai előképzettséggel, lehetőséget kapnak magasabb szintű, hiányszakmába sorolt (rész)szakképesítés megszerzésére.
- Az elavult szakmával rendelkező felnőttek számára lehetőséget biztosít a program olyan új (rész)szakképesítés megszerzésére, amely iránt kereslet mutatkozik a munkaerőpiacon.

Jelen kiemelt projekt esetében nem vonható be az az egyén, aki párhuzamosan más hazai vagy uniós forrásból képzési támogatásban részesül.
Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 program keretében – a munkáltatói igények ismeretében - a munkavégzéshez szükséges szakmai kompetenciák megszerzését biztosító képzések is támogathatók.

Szakmai kompetenciák is megszerezhetők az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 programban
Szakmai kompetenciák is megszerezhetők
az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1
programban
Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 projekt keretein belül kizárólag FAT által akkreditált felnőttképzést folytató intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe. Az igénybe vett képzés kizárólag OKJ-s vagy jogszabály által felhatalmazott szervezet által akkreditált képzés lehet.
A képző intézmények által kínált konkrét képzések listára kerülésének feltétele, hogy az illeszkedjen az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 program célkitűzéseihez és tartalmához.
A képzések támogatására a vonatkozó jogszabályi előírások (6/1996. (VII.16.) MüM rendelet) alapján kiadott közleményben meghatározott normatívát kell használni. A képzés költségét az Útmutató C3. pontja tartalmazza.
Annak érdekében, hogy a felkínált képzési lehetőséget a célcsoport lehető legnagyobb hányada minimális lemorzsolódás mellett igénybe vegye, a képzés eredményes befejezését követően maximum 100 ezer forint az egyszeri támogatás, melyet differenciáltan, a képzés időtartamától függően kell meghatározni az alábbiak szerint:

· 150 óráig: bruttó 50.000 Ft
· 151-500 óra: bruttó 75.000 Ft
· 500 óra felett: bruttó 100.000 Ft
A célcsoport leghátrányosabb tagjainak a programban való részvételét mentorok segítségével kell biztosítani.
A végrehajtás során alkalmazott eljárás:

A program előkészítése során a projektgazda kidolgozza a végrehajtás módszertanát országosan egységes elvek mentén, egyértelmű támogatási kritériumokkal, világos képzésbe kerülési, támogatási normákkal. Fontos, hogy egy normatívan, egyszerűen működő, könnyen átlátható rendszer alakuljon ki, amely a képzésben résztvevőnek kevés adminisztrációt jelent. A végrehajtás az egységes módszertan alapján, a projektgazda irányításával és koordinálásával a munkaügyi központokon keresztül zajlik.

A projektgazda negyedévente munkaerő-piaci prognózist készít, amelyben a projektből finanszírozott képzések munkaerő-piaci relevanciáját értékeli, és szükség esetén a felkínált képzések listáját a létező piaci igényekhez igazítja.
A projektgazda a program által érintett szakmai területeket felügyelő minisztériumok bevonásával értékelő bizottságot hoz létre, amely az ágazati visszajelzések alapján javaslattétellel hozzájárul a projektgazda értékelő tevékenységéhez.
A célcsoporttag a munkaügyi központokon keresztül jelentkezhet a programba: kiválasztja a támogatható képzések listájáról, hogy milyen típusú képzésben szeretne részt venni és melyik képző intézményt választja, majd kitölti a támogatási kérelmet. Konzorcium esetén a konzorciumi tag megvizsgálja az egyén jogosultságát, és a projektgazda által kidolgozott módszertanban meghatározott szempontok és feltételek alapján elbírálja a támogatási kérelmet. Igény esetén a munkaügyi központ segítséget nyújt a képzési program és a képző intézmény kiválasztásában, a támogatási kérelem kitöltésében.

A konzorciumi tag támogatási szerződést köt a célcsoporttaggal. A támogatási szerződés tartalmazza az egyén beleegyezését, hogy a képzési díjat közvetlenül a képzőnek utalja a konzorciumi tag.
Amennyiben a munkaügyi központ együttműködő partnerként vesz részt a program végrehajtásában, úgy az egyén jogosultságának elbírálása céljából a támogatási kérelmet és a szükséges dokumentumokat a projektgazdának küldi meg. Ebben az esetben a támogatási szerződést is projektgazda köti meg az egyénnel, a fenti tartalommal.

A képzést megvalósító képzővel kötött együttműködési megállapodásban ki kell kötni, hogy a képző vállalja, hogy a támogatott célcsoporttagok számára biztosítja a megállapodásban foglalt képzést, és nyilatkozik arról, hogy a programban való részvételének teljes időtartama alatt érvényes intézményi akkreditációval rendelkezik, valamint arról, hogy az általa nyújtott képzés teljes időtartama alatt érvényes az adott képzés tekintetében a programakkreditáció. A képző az egyénnel képzési szerződést köt. A képzések a fent nevesített szerződések megkötését követően kezdődhetnek el. A hallgató nevére kiállított számla alapján a képzési költséget a konzorciumi tag a képzőnek utalja.

2012. március 11., vasárnap

Újra Tanulok - TÁMOP-2.1.6-12/1 - Pénzügyi feltételek és állami támogatási szabályok

Újra Tanulok program - TÁMOP-2.1.6-12/1  Pénzügyi feltételek és állami  támogatási szabályok
Újra Tanulok - TÁMOP-2.1.6-12/1
Pénzügyi feltételek és állami
támogatási szabályok

Újra Tanulok - TÁMOP-2.1.6-12/1 - Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

Újra Tanulok - TÁMOP-2.1.6-12/1 - Támogatás mértéke

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

 

Újra Tanulok - TÁMOP-2.1.6-12/1 - Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás maximális összege: 20.100.000.000 Ft

Újra Tanulok - TÁMOP-2.1.6-12/1 - Az önrész összetétele

Jelen tervezési felhívás esetében nem releváns.

Újra Tanulok - TÁMOP-2.1.6-12/1 - Egyéb pénzügyi eszközök

Jelen tervezési felhívás esetében nem releváns.

Újra Tanulok - TÁMOP-2.1.6-12/1 - Biztosítékok köre

Jelen tervezési felhívás esetében nem releváns.

Újra Tanulok - TÁMOP-2.1.6-12/1 - Előleg igénylése

Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a 4/2011. (I. 28) Korm. rendeletben előírt biztosítékok nyújtása mellett- minden kedvezményezett a támogatott tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához, a támogatási szerződés megkötésekor, vagy azt követően, a megítélt támogatás maximum 25 %-ának megfelelő, de legfeljebb háromszáz millió forint előlegre jogosult.

Az előleg igénylésének pontos feltételeit a Pályázati Útmutató F.4.8.1 pontja tartalmazza.

Egyéb feltételek

A 1083/2006/EK rendelet 55. cikke hatálya alá nem tartozó, jövedelemtermelőnek nem minősülő projektek esetében, a projekttel összefüggésben, az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból, regisztrációs díjból és egyéb bevételből, a megvalósítás időszakát magában foglaló teljesítési időponttal számlázott bevétel a teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti a projekt elszámolható költségei, illetve a megítélt támogatás összegét.
Bevételnek tekintendő mindenféle ellenszolgáltatás összege, bármilyen jogcímen érkezzen
a kedvezményezetthez. A jövedelem a nettó bevétel (bevétel csökkentve a működési kiadással).
Bevételként legkésőbb a fizikai befejezésig számlázott bevételeket kell figyelembe venni.
A bevétel összegét legkésőbb a projekt befejezésekor –a záró kifizetéssel egyidejűleg–
szükséges levonni a kedvezményezettnek járó támogatás összegéből.
A fenntartási időszak alatt keletkezett bevételek nem kerülnek vizsgálatra, illetőleg levonásra, kivéve, ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik.
A lehetséges bevételek körét a tervezési felhívás tartalmazza.
Nem tartozik a bevételek közé:
§ a kockázatitőke- és hitelalapok, a garanciaalapok és a lízing keretében keletkezett bevétel,
§ kötbér,
§ támogatási előlegen realizált látra szóló kamat,
§ a közbeszerzési dokumentumok eladásából származó bevétel (amennyiben a dokumentáció ellenértéke megfelel a Kbt. 50. § (3) bekezdésében leírtaknak).

2012. március 2., péntek

Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 pályázatok benyújtása

Az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

Az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
Felhívjuk a projektgazda figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 projekt adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok jelen útmutató F8. pontjában megadott formátumban történő CD/DVD-re másolását jelenti. Az egyes mellékleteket külön-külön dokumentumként kell az adathordozóra rögzíteni.

Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 pályázati mellékletek

Figyelem, valamennyi melléklet elektronikus formában (doc, docx, xls, xlsx, pdf, tiff, tif, jpg, png, bmp, dwf, dwg, dwx) nyújtandó be! A más szervek által kiállított, aláírt nyilatkozatokat szkennelést követően, legalább fekete-fehér, olvasható, dátumot és aláírást tartalmazó dokumentumként elektronikus formában szükséges benyújtani, az eredeti példányt a pályázónál meg kell őrizni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden aláírt dokumentumot szkennelve kell benyújtani!
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot papír alapon és aláírva kell benyújtani.
Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 projekt javaslat

A projekt javaslatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az
útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható,
írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen (lásd Fogalomjegyzék) aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-2.1.6-12/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Tervezési Felhívás kódszámát (TÁMOP-2.1.6-12/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
Az Újra Tanulok pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mail címen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra
ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés közreműködő szervezethez való érkezését
követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A projekt javaslat benyújtása 2012. február 02-tól 2012. március 02-ig lehetséges.

Forrás:  http://www.nfu.hu

Blogszerkesztő: Újra Tanulok Blog