Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 - Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések

Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 - Tájékoztatás, nyilvánosság

A kedvezményezett az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket az NFÜ (www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjáról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati kézikönyv” tartalmazza.
A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége c. Útmutatóban előírt kommunikációs tevékenységek nem teljesítése vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.

Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 - Könyvvizsgálat

A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló
igazolást a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani.
Horizontális elvekre vonatkozó előírások

1) Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése

Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés
biztosításához.
A pályázónak egyéb követelményként a kiemelt projekt adatlapon és a Tervezési Felhívásban megjelölt intézkedések közül legalább 2 db-t, maximum 4 db-t, az alább kötelezően vállalandó szempontként feltüntetetteken túl, ki kell választania, a kiválasztott intézkedéseket pedig a végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges.
a) Esélyegyenlőség
A választott intézkedések nem tartalmazhatnak jogszabály által kötelezően előírt tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a pályázó nyilatkozatok aláírásával igazolja.
Az adatlapon megadott intézkedések, részletes és pontos bemutatása szükséges a részletes projekt dokumentációban (Megvalósíthatósági tanulmányban). Pontos feltételeket, az egyes intézkedések elfogadásának feltételeit az alábbiak tartalmazzák.

Több esetben akkor is elfogadható az intézkedés, ha az már meglévő esélyegyenlőségi intézkedés.
A pályázati adatlapon található táblázaton a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a pályázó, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt.

Több projektpartner, vagy társulási, konzorciumi pályázat esetén az egyes esélyegyenlőségi vállalások teljesítésének megosztása már a pályázat elkészítésekor tisztázandó, az adatok megadásakor azokat összesítetten kell megadni.
Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a roma származás és a fogyaték olyan különleges személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. Ha roma vagy fogyatékos embert jelöl meg egy pályázat lehetséges munkavállalóként, képzendő személyként, akkor a személy projektbe való belépésétől kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt roma vagy fogyatékos munkavállalóként, tanulóként stb. definiálják.
A vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedésekről rendszeresen be kell számolni
(időszakos és záró beszámoló), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedések az alábbiak:
· Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása
· Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projek tervezésébe (I/N); bevont célcsoport(ok) felsorolása

b) Fenntarthatóság

A választott intézkedések nem tartalmazhatnak jogszabály által kötelezően előírt tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a pályázó nyilatkozatok aláírásával igazolja.
A kiemelt projekt adatlapon található táblázatban a projektterv benyújtásakor érvényes érték, befejezéskor és a projekt fenntartás végén várható érték megadásával kell jeleznie a pályázónak vállalásait. A fenntarthatósági szempontok értékét az adatlapon a pályázó szervezetre (szervezetekre) vonatkozóan kell megadni, amely egyes esetekben a kedvezményezettől, projektgazdától eltérő lehet és/vagy tervezett fejlesztésre/beruházással érintett területre, intézményre.
Egyes szempontok mértékegysége csak szöveges (IGEN/NEM) vállalást tesz lehetővé, azonban a szempontok többsége számszerűsíthető. Amennyiben a vállalást pénznemben kell megadni, a projekt befejezéskor és fenntartás végén tervezett értéket a pályázat benyújtásának évére diszkontált árakon kell megadni. Bármely szempont vállalásakor az a cél, hogy a pályázó valamilyen javulást érjen el. Ez a javulás az adott szempont jellegétől függően lehet növekedés (pl. megújuló energiafelhasználás arányának növelése), illetve csökkenés (pl. veszélyes hulladék arányának csökkentése). Bizonyos esetekben a már megvalósított szempontok szinten tartása is megfelelő. Ebben az esetben a projekt befejezéskor és fenntartás végén tervezett érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani. Visszalépés nem megengedett.
A pályázati adatlapon található táblázatban a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a pályázó, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt.
A többletvállalást a pályázat benyújtásakor érvényes értéktől kell számítani. Egy környezeti fenntarthatósági szempont akkor tekinthető teljesítettnek, ha a pályázó a projekt befejezéséig megvalósítja a többletvállalást, és (ahol ez az adatlap alapján lehetséges) annak eredményét a projekt fenntartás időszakának végéig fenntartja.
A vállalt és szerződött fenntarthatósági intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik.
Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedések az alábbiak:

·
A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson
részt vett
munkavállalók aránya [fő/összlétszám ]
·
Környezeti szempontokat alkalmaz eszközök, termékek,
alapanyagok,
szolgáltatások beszerzésénél [ Igen/nem ]