2012. március 13., kedd

Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 kiemelt projekt tartalma


Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 kiemelt projekt tartalma
Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1
kimeneti kompetenciák
Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 célcsoport

Az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 projekt keretében támogatásban részesülhetnek azok a tankötelezettségüket teljesített, de a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személyek – foglalkoztatási helyzetüktől függetlenül - akik az alábbi kimenetű képzésekben való részvételt vállalják.


Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 kimenetek

Az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 kiemelt projekt keretében az alábbi kimenetek lehetségesek:
- Befejezhetik az általános iskolát azok, akiknek ez tanköteles életkorukban nem sikerült és rendelkeznek legalább a 6. osztály befejezését igazoló bizonyítvánnyal, valamint a megszerzett ismeretek alapján bekapcsolódhatnak a szakképzésbe.
Szakképzések az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 programon belül
Szakképzések az
Újra Tanulok
TÁMOP-2.1.6-12/1
programon belül
- Megszerezhetik a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciákat azok, akiknek a program időtartama nem teszi lehetővé az általános iskola befejezését, de a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges kompetenciák megszerzése esélyt ad arra, hogy a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai tudást szerezzenek. A megszerzett ismeretek alapján bekapcsolódhatnak a szakképzésbe.
- A választott szakképzés megkezdéséhez szükséges iskolai végzettséggel rendelkezők megszerezhetik az állam által elismert, illetve akkreditált felnőttképzési program szerinti képzettséget. Ennek során elsősorban olyan szakmákat sajátíthatnak el, amely iránt a rendelkezésre álló információk alapján kereslet mutatkozik a munkaerőpiacon, vagy amelyek tekintetében az egyén a foglalkoztatásra munkáltatói szándéknyilatkozattal rendelkezik.
- Azok a felnőttek, akik már rendelkeznek valamilyen szakmai előképzettséggel, lehetőséget kapnak magasabb szintű, hiányszakmába sorolt (rész)szakképesítés megszerzésére.
- Az elavult szakmával rendelkező felnőttek számára lehetőséget biztosít a program olyan új (rész)szakképesítés megszerzésére, amely iránt kereslet mutatkozik a munkaerőpiacon.

Jelen kiemelt projekt esetében nem vonható be az az egyén, aki párhuzamosan más hazai vagy uniós forrásból képzési támogatásban részesül.
Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 program keretében – a munkáltatói igények ismeretében - a munkavégzéshez szükséges szakmai kompetenciák megszerzését biztosító képzések is támogathatók.

Szakmai kompetenciák is megszerezhetők az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 programban
Szakmai kompetenciák is megszerezhetők
az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1
programban
Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 projekt keretein belül kizárólag FAT által akkreditált felnőttképzést folytató intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe. Az igénybe vett képzés kizárólag OKJ-s vagy jogszabály által felhatalmazott szervezet által akkreditált képzés lehet.
A képző intézmények által kínált konkrét képzések listára kerülésének feltétele, hogy az illeszkedjen az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 program célkitűzéseihez és tartalmához.
A képzések támogatására a vonatkozó jogszabályi előírások (6/1996. (VII.16.) MüM rendelet) alapján kiadott közleményben meghatározott normatívát kell használni. A képzés költségét az Útmutató C3. pontja tartalmazza.
Annak érdekében, hogy a felkínált képzési lehetőséget a célcsoport lehető legnagyobb hányada minimális lemorzsolódás mellett igénybe vegye, a képzés eredményes befejezését követően maximum 100 ezer forint az egyszeri támogatás, melyet differenciáltan, a képzés időtartamától függően kell meghatározni az alábbiak szerint:

· 150 óráig: bruttó 50.000 Ft
· 151-500 óra: bruttó 75.000 Ft
· 500 óra felett: bruttó 100.000 Ft
A célcsoport leghátrányosabb tagjainak a programban való részvételét mentorok segítségével kell biztosítani.
A végrehajtás során alkalmazott eljárás:

A program előkészítése során a projektgazda kidolgozza a végrehajtás módszertanát országosan egységes elvek mentén, egyértelmű támogatási kritériumokkal, világos képzésbe kerülési, támogatási normákkal. Fontos, hogy egy normatívan, egyszerűen működő, könnyen átlátható rendszer alakuljon ki, amely a képzésben résztvevőnek kevés adminisztrációt jelent. A végrehajtás az egységes módszertan alapján, a projektgazda irányításával és koordinálásával a munkaügyi központokon keresztül zajlik.

A projektgazda negyedévente munkaerő-piaci prognózist készít, amelyben a projektből finanszírozott képzések munkaerő-piaci relevanciáját értékeli, és szükség esetén a felkínált képzések listáját a létező piaci igényekhez igazítja.
A projektgazda a program által érintett szakmai területeket felügyelő minisztériumok bevonásával értékelő bizottságot hoz létre, amely az ágazati visszajelzések alapján javaslattétellel hozzájárul a projektgazda értékelő tevékenységéhez.
A célcsoporttag a munkaügyi központokon keresztül jelentkezhet a programba: kiválasztja a támogatható képzések listájáról, hogy milyen típusú képzésben szeretne részt venni és melyik képző intézményt választja, majd kitölti a támogatási kérelmet. Konzorcium esetén a konzorciumi tag megvizsgálja az egyén jogosultságát, és a projektgazda által kidolgozott módszertanban meghatározott szempontok és feltételek alapján elbírálja a támogatási kérelmet. Igény esetén a munkaügyi központ segítséget nyújt a képzési program és a képző intézmény kiválasztásában, a támogatási kérelem kitöltésében.

A konzorciumi tag támogatási szerződést köt a célcsoporttaggal. A támogatási szerződés tartalmazza az egyén beleegyezését, hogy a képzési díjat közvetlenül a képzőnek utalja a konzorciumi tag.
Amennyiben a munkaügyi központ együttműködő partnerként vesz részt a program végrehajtásában, úgy az egyén jogosultságának elbírálása céljából a támogatási kérelmet és a szükséges dokumentumokat a projektgazdának küldi meg. Ebben az esetben a támogatási szerződést is projektgazda köti meg az egyénnel, a fenti tartalommal.

A képzést megvalósító képzővel kötött együttműködési megállapodásban ki kell kötni, hogy a képző vállalja, hogy a támogatott célcsoporttagok számára biztosítja a megállapodásban foglalt képzést, és nyilatkozik arról, hogy a programban való részvételének teljes időtartama alatt érvényes intézményi akkreditációval rendelkezik, valamint arról, hogy az általa nyújtott képzés teljes időtartama alatt érvényes az adott képzés tekintetében a programakkreditáció. A képző az egyénnel képzési szerződést köt. A képzések a fent nevesített szerződések megkötését követően kezdődhetnek el. A hallgató nevére kiállított számla alapján a képzési költséget a konzorciumi tag a képzőnek utalja.