2012. március 11., vasárnap

Újra Tanulok - TÁMOP-2.1.6-12/1 - Pénzügyi feltételek és állami támogatási szabályok

Újra Tanulok program - TÁMOP-2.1.6-12/1  Pénzügyi feltételek és állami  támogatási szabályok
Újra Tanulok - TÁMOP-2.1.6-12/1
Pénzügyi feltételek és állami
támogatási szabályok

Újra Tanulok - TÁMOP-2.1.6-12/1 - Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

Újra Tanulok - TÁMOP-2.1.6-12/1 - Támogatás mértéke

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

 

Újra Tanulok - TÁMOP-2.1.6-12/1 - Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás maximális összege: 20.100.000.000 Ft

Újra Tanulok - TÁMOP-2.1.6-12/1 - Az önrész összetétele

Jelen tervezési felhívás esetében nem releváns.

Újra Tanulok - TÁMOP-2.1.6-12/1 - Egyéb pénzügyi eszközök

Jelen tervezési felhívás esetében nem releváns.

Újra Tanulok - TÁMOP-2.1.6-12/1 - Biztosítékok köre

Jelen tervezési felhívás esetében nem releváns.

Újra Tanulok - TÁMOP-2.1.6-12/1 - Előleg igénylése

Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a 4/2011. (I. 28) Korm. rendeletben előírt biztosítékok nyújtása mellett- minden kedvezményezett a támogatott tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához, a támogatási szerződés megkötésekor, vagy azt követően, a megítélt támogatás maximum 25 %-ának megfelelő, de legfeljebb háromszáz millió forint előlegre jogosult.

Az előleg igénylésének pontos feltételeit a Pályázati Útmutató F.4.8.1 pontja tartalmazza.

Egyéb feltételek

A 1083/2006/EK rendelet 55. cikke hatálya alá nem tartozó, jövedelemtermelőnek nem minősülő projektek esetében, a projekttel összefüggésben, az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból, regisztrációs díjból és egyéb bevételből, a megvalósítás időszakát magában foglaló teljesítési időponttal számlázott bevétel a teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti a projekt elszámolható költségei, illetve a megítélt támogatás összegét.
Bevételnek tekintendő mindenféle ellenszolgáltatás összege, bármilyen jogcímen érkezzen
a kedvezményezetthez. A jövedelem a nettó bevétel (bevétel csökkentve a működési kiadással).
Bevételként legkésőbb a fizikai befejezésig számlázott bevételeket kell figyelembe venni.
A bevétel összegét legkésőbb a projekt befejezésekor –a záró kifizetéssel egyidejűleg–
szükséges levonni a kedvezményezettnek járó támogatás összegéből.
A fenntartási időszak alatt keletkezett bevételek nem kerülnek vizsgálatra, illetőleg levonásra, kivéve, ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik.
A lehetséges bevételek körét a tervezési felhívás tartalmazza.
Nem tartozik a bevételek közé:
§ a kockázatitőke- és hitelalapok, a garanciaalapok és a lízing keretében keletkezett bevétel,
§ kötbér,
§ támogatási előlegen realizált látra szóló kamat,
§ a közbeszerzési dokumentumok eladásából származó bevétel (amennyiben a dokumentáció ellenértéke megfelel a Kbt. 50. § (3) bekezdésében leírtaknak).